ارسال تیکت جدید

لطفا از ارسال تیکت با حروف انگلیسی خودداری نموده همچنین توضیحات خود را بصورت کامل و واضح ارسال فرمایید .
فایل بیشتر
قبل از ارسال تیکت قوانین پشتیبانی و مقررات مربوط به ایجاد تیکت را به صورت کامل مطالعه و مورد ارسالی پیرو آن می باشد .